Prevádzkový poriadok

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK OZ Fit Lienočky

Fit Lienočky, Partizánska 2788, 017 01 Považská Bystrica

I

Definície

        1.  Fit Lienočky – občianske združenie Fit Lienočky registrované Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky so sídlom Partizánska 2788, 017 01 Považská Bystrica, IČO:52120996;

        2. Člen – fyzická osoba, ktoré je registrovaným členom Fit Lienočky.

II

Úvodné ustanovenia

        1. Súhlas s prevádzkovým poriadkom je podmienkou vstupu do priestorov Fit Lienočky a využívania služieb poskytovaných Fit Lienočky.

        2. Člen Fit Lienočky je oprávnený užívať služby poskytované Fit Lienočky, ktoré sú aktuálne dostupné. Služby je možné využívať v priestoroch Fit Lienočky po riadnom zaplatení členského. Členovi Fit Lienočky môže byť odopretý vstup v prípade, že by hrozilo prekročenie kapacity.

III

Podmienky prevádzky a zásady ochrany zdravia členov

         1. Fit Lienočky je povinný zabezpečiť udržiavanie priestorov v čistote a poriadku, V priestoroch je zabezpečené dostatočné vetranie, osvetlenie, vykurovanie, zabezpečený prívod teplej a studenej vody.

         2. V prevádzke je umiestnená lekárnička vybavená základným zdravotníckym materiálom.

IV

Pokyny pre členov

        1. Člen môže využívať služby Fit Lienočky len za predpokladu, že riadne zaplatil členské.

        2. Deti členov, t.j. maloletí do dovŕšenia 18 roku veku sa môžu pohybovať v priestoroch prevádzky len v sprievode rodičov alebo opatrovníkov. Člen zodpovedá za deti počas ich prítomnosti v prevádzke. Fit Lienočky nezodpovedá za prípadné škody na zdraví alebo majetku spôsobené deťmi členov. RODIČIA/OPATROVNÍCI SÚ PLNE ZODPOVEDNÍ ZA SVOJE DIEŤA počas celého času stráveného v priestoroch Fit Lienočky. Deti sa nesmú pohybovať samé, nikdy nesmú byť bez dozoru! V prípade potreby sa vzdialiť je člen povinný požiadať personál o dozor dieťaťa.

       3. Vstup do priestorov prevádzky je možný len v čistej obuvi a čistom odeve. Na prezliekanie a odkladanie odevu sú určené odkladacie priestory. Odkladacie priestory v rámci prevádzky nie sú určené na odkladanie cenností.

       4. Ak člen pri využívaní služieb Fit Lienočky používa cvičebné nástroje, je povinný používať ich vhodným spôsobom resp. v súlade s inštrukciami inštruktora.

       5. Člen využíva služby Fit Lienočky na vlastnú zodpovednosť. Za poranenia a úrazy na sebe resp. na dieťati spôsobených vlastnou neopatrnosťou, nerešpektovaním zdravotného stavu resp. nerešpektovaním tohto prevádzkového poriadku Fit Lienočky nezodpovedá.

       6. V priestoroch Fit Lienočky je zákaz fajčiť.

       7. Do priestorov Fit Lienočky je zakázané vstúpiť pod vplyvom alkoholu, omamných alebo psychotropných látok. Rovnako je zákaz vstupu do priestorov Fit Lienočky v špinavom odeve resp. obuvi resp. v nevhodnom odeve. V takom prípade je Fit Lienočky oprávnené člena do priestorov nevpustiť resp. člena vylúčiť.

       8. V priestoroch prevádzky je člen povinný dodržiavať slušné správanie, zohľadňujúc, že Fit Lienočky združuje najmä, nie však výlučne, rodičov s deťmi v predškolskom veku. V prípade, ak člen nedodrží povinnosti uvedené v tomto bode 8., rovnako tak v prípade, ak svojim konaním ohrozuje, ruší alebo obmedzuje iných členov Fit Lienočky, Fit Lienočky je oprávnené vyzvať člena na opustenie priestorov a člen je povinný tejto výzve vyhovieť.

V

Kurzy a účasť na nich

        1. Jednotlivé kurzy v ponuke Fit Lienočky sú rozvrhnuté na určitý počet lekcií v závislosti od druhu kurzu.

        2. Dĺžka lekcie závisí od typu kurzu. Člen berie na vedomie, že inštruktor kurzu je oprávnený lekciu primerane skrátiť, avšak len v prípade ak je kurz zameraný na prácu s deťmi a ich pozornosť je zjavne oslabená.

        3. Člen sa môže prihlásiť buď na celý kurz z aktuálnej ponuky, alebo na konkrétnu lekciu. Člen berie na vedomie, že v prípade zvýšeného záujmu o kurzy je Fit Lienočky oprávnené uprednostniť člena, ktorý má záujem o celý kurz.

        4. Člen sa prihlasuje na jednotlivé kurzy prostredníctvom prihlášky dostupnej na webovom sídle www.babybalancepb.sk prípadne inou vhodnou formou akceptovanou Fit Lienočky. Po odoslaní prihlášky systém Fit Lienočky potvrdí prijatie prihlášky, informuje člena o výške členského poplatku,  platobných údajoch a predbežne rezervuje miesto na kurze. Miesto na kurze je predbežne rezervované po dobu 7 dní. V prípade, že člen nezaplatí členské v lehote do 7 dní, predbežná rezervácia miesta na kurze zaniká. Rezervácia je definitívne platná až po úhrade členského.

        5. Člen je oprávnený odhlásiť sa z kurzu. V prípade, že sa člen odhlási z kurzu v lehote do 5 dní od začiatku kurzu, Fit Lienočky mu vráti členské v plnej výške. Člen, ktorý má rezervované miesto na kurze, je oprávnený odhlásiť sa z jednotlivých lekcií kurzu prostredníctvom on-line dochádzky, dostupnej na web stránke www.babybalancepb.sk. V prípade, že sa člen, ktorý má rezervované miesto v kurze, odhlási z lekcie najneskôr do 22:00 deň pred začiatkom lekcie, má nárok nahradiť si lekciu. Čerpanie náhradných lekcií je možné v priebehu kurzu, v ktorom mal rezervované miesto, avšak max. v počte 3 lekcie. Náhradné lekcie si môže člen rezervovať prostredníctvom on-line dochádzky, dostupnej na web stránke www.babybalancepb.sk.

        6. Člen, ktorý sa zúčastňuje kurzu určeného pre deti, je povinný dostaviť sa na kurz v dostatočnom časovom predstihu pred začatím lekcie za účelom prípravy dieťaťa na lekciu. Člen berie na vedomie, že neskoré príchody na lekcie kurzy narušujú, a preto v prípade jeho neskorého príchodu je Fit Lienočky oprávnené neumožniť mu účasť na lekcii. Fit Lienočky v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za členovo omeškanie resp. zmeškanie lekcie.

VI

Vyhotovovanie záznamov z kurzov

        1. Člen berie na vedomie, že Fit Lienočky môže vyhotovovať obrazové a zvukové záznamy ako aj obrazové snímky z jednotlivých aktivít Fit Lienočky, najmä, nie však výlučne z cvičenia s deťmi.

        2. Člen uhradením členského poplatku udeľuje Fit Lienočky súhlas (licenciu) na použitie obrazových a zvukových záznamov ako aj obrazových snímok so zachytenou podobizňou člena alebo dieťaťa pre účely propagácie činnosti Fit Lienočky,  pre účely účasti Fit Lienočky v akýchkoľvek súťažiach alebo projektoch, vrátane možnosti použitia obrazových a zvukových záznamov a obrazových snímok v televíznych a printových médiách ako aj uloženia obrazových a zvukových záznamov ako aj obrazových snímok so zachytenou podobizňou člena alebo dieťaťa na webovej stránke www.babybalancepb.sk alebo na iných webových stránkach a aplikáciách.

        3. Člen je oprávnený kedykoľvek súhlas na použitie obrazových a zvukových záznamov ako aj obrazových snímok so zachytenou podobizňou člena alebo dieťaťa vziať späť a Fit Lienočky je povinné v tomto prípade takýto obrazový a zvukový záznam (prípadne jeho časť) alebo obrazovú snímku (prípadne jej časť) so zachytenou podobizňou člena alebo dieťaťa odstrániť.

VII

Ochrana osobných údajov

         1. Člen vyplnením Registračného formuláru Prihláška a následným potvrdením registrácie člena, ako dotknutá osoba a zároveň ako zákonný zástupca dotknutej osoby, vyjadrí svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov dotknutej osoby na účely uvedené vo formulári označenom ako „Súhlas so spracúvaním osobných údajov“.

VIII

Záverečné ustanovenia

         1. Vzťahy člena a Fit Lienočky sa riadia týmto prevádzkovým poriadkom, stanovami Fit Lienočky a všeobecne záväznými predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

         2.  Fit Lienočky si vyhradzuje právo tento Prevádzkový poriadok kedykoľvek zmeniť alebo doplniť. Zmeny alebo doplnky tohto Prevádzkového poriadku vstupujú do platnosti a účinnosti dňom ich zverejnenia na www.babybalancepb.sk. Člen je povinný oboznámiť sa s aktuálnou verziou Prevádzkového poriadku.