Prečo práve Baby Balance?

1. Stimuluje psychomotorický a sociálno-emocionálny vývin detí
2. Uľahčuje adaptáciu detí v novom sociálnom prostredí
3. Podporuje schopnosť presadiť sa v kolektíve
4. Vedie dieťa k samostatnému, zdravo sebavedomému konaniu
5. Je vhodnou prípravou na vstup do materskej školy

6. Výbornou správou je, že okrem Považskej Bystrice už cvičíme aj v Trenčíne, od septembra 2021 aj v Žiline a od januára 2022 v Novom Meste nad Váhom! 

Čo vás čaká?

1. Rozcvičky prispôsobené aktuálnym pohybovým schopnostiam detí

2. Tanečno – pohybové choreografie

3. Riekanky zmerané na artikuláciu a dramatický prejav

4. Základné rytmické cvičenia

5. Pohybové cvičenia zamerané na rozvoj hrubej motoriky a osvojenie správnych pohybových stereotypov

6. Rituálne činnosti, ktoré rozvíjajú emocionálne a sociálne myslenie a vnímanie detí

7. Relaxačné aktivity

8. Orientácia v priestore a i.